Home

Ingående moms kontoplan

Ingående moms bokförs (konteras) normalt i debet på BAS-konto 2641. Om du tittar i BAS-kontoplanen ser du att det även finns andra konton för ingående moms beroende på situation och omständigheter Momskontona kräver dock en vidare uppdelning för olika momssatser, om det gäller handel från andra länder och om momsen är ingående eller utgående. 2610 är därför samlingskontot för den moms på 25 procent du lägger på, men kan även särredovisas som 2611 för försäljning, 2612 för egna uttag och 2613 för uthyrning När du stämmer av företagets momskonton inför moms­deklara­tionen ska konton för ingående moms [264x] och konton för utgående moms [261x]- [263x] tömmas. Saldot, differensen mellan dem, ska istället bokas på ett momsredovisningskonto i väntan på att ­momsen ska betalas Lunds universitet - Kontoplan, Balansräkningskonton . 15410 Ingående moms . Här bokförs den moms som finns angiven på en leverantörsfaktura eller motsvarande. På nedanstående tre konton bokförs den moms som tas ut vid försäljning av varor och tjänste En momsrapport skapas för den tillämpade redovisningsperioden för moms och bokförs per det sista datumet i redovisningsperioden för moms. En momsrapport bokförs genom att konton för utgående moms och konton för ingående moms i kontogrupp 26 nollas ut och att mellanskillnaden bokförs på ett redovisningskonto för moms

Ingående moms Småföretagarens hjälp i moms- och

 1. 2645 -Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet. På det här kontot bokför du den beräknade ingående momsen som ska nolla ut den utgående momsen som du bokförde på konto 2614 eller 2615. Bokföringsexempel med EU-moms. Praktiska exempel på hur kontona 2614, 2615 och 2645 används i praktiken hittar du på den här sidan om EU-moms
 2. 1542 Ingående moms - omvänd skattskyldighet Gäller vid inköp av byggtjänster 1543 Ingående moms - momspliktig verksamhet 1544 Ingående importmoms 1545 Ingående moms EU Motkontering konto 2573 1548 Avräkningskonto årets ingående moms Fordran mervärdesskatt 1551 Fordran moms, redovisningskonto Fordringar hos anställda, m
 3. Jag undrar att om det finns olika konto för ingående moms och utgående mos beroende på vad man använder för bokföringsprogram? Jag har kolat på Visma kontoplan det står: Utgående moms 2610. Ingående moms 2640. Är det så att alla i Sverige använder samma konto eller.
 4. En kostnad för en skattepliktig förmån av motion redovisas tillsammans med den ingående momsen i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget, normalt i kontogrupp 76. För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt
 5. Kontoplan Brf Skulder & eget kapital (fortsättning) 2642 Ingående moms, uttagsskatt 3026 Årsavgift övriga objekt 2643 Ingående moms, frivillig skattskyldighet 3070 Intäktsreduktion hyror 2650 Redovisningskonto för moms 3080 Intäktsreduktioner årsavgifter 2710 Personalens källskatt 3081 Avgiftsbortfall bostäde
 6. I kontogrupp 2641 Debiterad ingående moms hittar vi konton av typen skulder.Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. 2641 Debiterad ingående moms []. Konto 2641 Debiterad ingående moms är ett skuldkonto. Kontot 2641 Debiterad ingående moms hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån
 7. 15471 Årets ingående moms - land utanför EU Tjänster S1541 15473 Årets ingående moms - land utanför EU Varor S1541 1548 Avräkningskonto årets ingående moms S154
EU-moms | Småföretagarens hjälp i moms- och skattedjungeln

Idrottens BAS-kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd branschkontoplan, har K1 2610 Utgående moms K1 2640 Ingående moms K1 2650 Redovisningskonto för moms K1 2660 Reklamskatt . Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 10 BASKONTON UNDERKONTON 27. KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 . 2 (43) 1 TILLGÅNGAR 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 1679 Ingående moms, import 25% 168 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 1681 Fordran moms, redovisningskonto skattskyldig verksamhet 1687.

Baskontoplanen - en kontoplan som är SKIT-lätt att förstå

Ingående moms är skatt du betalat när du köpt in något till ditt företag och som du sedan får tillbaka från staten. Detta redovisar du till skatteverket via en momsdeklaration. Mer information om moms och momsdeklaratio Detta redovisar du till Skatteverket via en momsdeklaration. Mellanskillnaden mellan utgående och ingående moms avgör om du ska betala eller få tillbaka momspengar. Om den utgående momsen för den aktuella perioden är större än den ingående momsen, ska du betala till Skatteverket, och vice versa KONTOPLAN 2021 Sidan 2 (14) Kontonr Kontonamn S-kod 1256 Övriga inventarier, IB ackumulerade avskrivningar S1216 1257 Övriga inventarier, årets avskrivningar och nedskrivningar S1217 1543 Årets ingående moms, momspliktig verksamhet, räntebelagt flöde S1542 15451 Årets ingående moms - EG Varor S154 All ingående moms ska redovisas i ruta 48. Vid inköp av vissa tjänster inom Sverige ska köparen redovisa både utgående och ingående moms. Kontona för utgående moms är då kodade på ett sådant sätt att de hamnar i rätt rutor beroende på momssats

Bokföra moms - konteringar och exempe

 1. KONTOPLAN Förteckning över aktiva konto Version: 2019-01-01_03 . Version: 2019-01-01_03 Ansvarig: Aldona Stowik Sida 2 av 34 1545 Ingående moms EU Motkontering konto 2573 1548 Avräkningskonto årets ingående moms Fordran mervärdesskatt 1551 Fordran moms,.
 2. BAS Förenklat årsbokslut (K1) - Kontoplan 2018 Inga ändring eller tillägg har gjorts jämfört med 2017. BAS-konton Rad Underkonton Rad 1000 Immateriella 2640 Ingående moms B14 2641 Debiterad ingående moms B14 2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet B14 2645 Beräknad ingående moms p
 3. Ingående moms ska i normalfallet bokföras på konto 2641, debiterad ingående moms Med ingående moms menas moms som hänför sig till ersättning för förvärv av varor och tjänster. Statliga myndigheter har enligt mervärdesskattelaget inte rätt att göra avdrag för ingående moms. måste en hänvisning finnas på fakturan som talar om varför ingen moms är debitera

Utgiftsmomsen bokförs på konto 2644 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet, rad 48 Ingående moms att dra av i skattedeklarationen. Om du köper in varor från ett land utanför EU gäller reglerna om importmoms Konton för Ingående moms. 15410 Ingående moms. 15430 Ingående moms skattepliktig verksamhet (vid ÅR) 15440 Ingående moms köp tjänster från EU. 15450 Ingående moms köp varor från EU. 15460 Ingående moms köp div tjänster utanför EU. 15470 Ingående moms köp spec tjänster oms Sverige Observera att den ingående momsen inte påverkas, den ska alltså fortfarande redovisas i ruta 48 på momsdeklarationen. En sådan leverantörsfaktura skulle kunna se ut som exemplet nedan: Beloppet som, enligt tullräkningen, ska betalas till Tullverket är 1000 kronor Detta innebär att universitetet har rätt till kompensation för ingående moms så länge inköpet är hänförligt till den verksamhet vi bedriver med stöd av regleringsbrevet. När universitetet köper in varor eller tjänster och ingående moms finns med på leverantörsfakturan, registreras momsen på ett centralt kostnadsställe (24020) Kontoplan - Kapita . Ingående moms Den moms som ingår i eller läggs på de varor och tjänster ditt företag köper in. Se även Utgående moms och Redovisad moms. Ingående saldo Saldot på ett konto vid årets eller periodens början. Den summa som förts över från det utgående saldot som fastställdes vid förra bokföringsårets slut

BAS kontoplan 2015. BAS 2015. Här kan du lära dig mer om BAS kontot för ingående moms och utgående moms. i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas BAS kontoplan principer. Ämnad för transaktioner mellan bolag och omvärlden dubbel bokföring genom extern redovisning, Ingående moms: 2641: Debiterad ingående moms: 2642: Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet: 2645: Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet Det finns en kontoplan som är allmänt använd (100 kr) ska bokföras, sker det på konto 6100 Kontorsmaterial och trycksaker och på konto 2640 Ingående moms i debet och i kredit på konto 1910 Kassa, eftersom du betalade kontant. Konteringen visar vilka konton man bokför på Ingående moms, sv: 2 500: 6351: Konstaterade kundförluster, sv: 10 000: Exempel: bokföra återvunnen kundförlust som har varit konstaterad (löpande) En redovisningsenhet har bokfört en konstaterad kundförlust för en kundfordran men har nu mot alla odds erhållit betalning för denna kundfordran

 1. 2641 Ingående moms 2645 Beräknad ingående moms, EU-införsel 2650 Redovisningskonto för moms 2710 Skuld för personalskatt 2730 Skuld för lagstadgade sociala avgifter 2750 Utmätning i lön 2790 Övriga löneavdrag 2820 Kortfristiga skulder till anställda Kontoplan - Urval ut BAS-kontoplane
 2. Förenklad kontoplan?: Kör du med den förenklade kontoplanen så heter ditt momskonto heter 2640 Ingående moms. Dina leverantörsskulder har samma nummer som i BAS 2010, dvs 2440 Leverantörsskulder
 3. Re: bokföringshjälp - vilken kontoplan - eEkonomi ‎2019-10-10 11:20 tänkte klargöra, har fått den under leverantörsfaktura och då är det redan under 2440 - leverantörsskulder och sen 2641- ingående moms

Ändringarna finns främst i kontoklass 154, Ingående mervärdesskatt och 257, Utgående mervärdesskatt. Konto 12211, 12511, 56111 och 56911 har också tillkommit som en följd av lagändringen. Dessutom är texter och/eller benämningar i kontoklass 193 uppdaterade så att det nu anges att kontoklassen även gäller för andra räntebärande konton i Riksgälden En momsregistrerad person får göra avdrag för halva momsen (50 %) som ingående moms och får dra av resterande del av momsen som en kostnad vid leasing av en personbil. En momsregistrerad person som hyr en personbil för att enbart använda den för uthyrning, taxitrafik, transport av avlidna eller körkortsutbildning får göra avdrag för hela momsen som ingående moms När momsen ska redovisas vid årets utgång alternativt efter varje månad eller kvartal gör man en s.k. omföring genom att nolla konton för ingående och utgående moms (t.ex. 2611 och 2641) mot t.ex. konto 2650 (Redovisningskonto för moms). Detta redovisningskonto för moms nollas sedan när återbetalningen eller inbetalningen av momsen bokförs enligt nedan

Ingående moms kallas den moms som ingår i eller läggs på de varor och tjänster ditt företag köper in. För att reda ut skillnaden mellan ingående och utgående moms kan man tänka på vilken riktning exempelvis en faktura har; in eller ut Välja kontoplan och skapa ett nytt räkenskapsår Klicka på Nytt räkenskapsår för att komma till nästa bild där räkenskapsårets start- och. Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad moms 2 Nytt konto. Ändrad / ny instruktion. 2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige Nytt konto. Ändrad / ny instruktion. 3913 inte bara en kontoplan. Postadress. BAS-kontogruppen i Stockholm AB Drottninggatan 89 113 60. I Sverige finns en standardiserad kontoplan som BAS skapar och uppdaterar. Några vanliga momskonton är 2641 Ingående moms, 2611 Utgående moms försäljning 25 % samt 2650 Momsredovisningskonto. Vanliga bokföringskonton från kontoplanen. 1910 Kassa 1581 Fordran BABS kortinlöse

Hem » BAS kontoplan » 2 Eget kapital och skulder. 2 Eget kapital och skulder *= ändring eller tillägg jämfört med 2020. Ingående moms: 2641: Debiterad ingående moms: 2642: Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet: 2645: Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet Den ingående momsen redovisas på ett tillgångskonto och den utgående momsen på ett skuldkonto vilket får till följd att momsen inte är medräknad i företagets resultat. För omsatta varor och tjänster till personer i andra EU-länder samt till länder utanför EU är inte en momsregistrerad person skyldig att redovisa utgående moms Re: Automatkontering av ingående moms m m - eEkonomi ‎2017-05-11 08:10 Hej,Jag började just att använda ert programmen jag får inte till det med automatkonteringen till momsen,jag har aktiverat det i inställningar och angivit momskod 23 (25%) på konto 5410, men det händer inget när jag bokför, vad gör jag för fel.?//Benk Din kontoplan. Publicerad 2019-03-17 . Du kan ladda ner kontoplanen som PDF HÄR. Moms. Ingående moms vid dina inköp 2641 . Utgående moms vid försäljning av 2611 tjänster/produkter (25%) Utgående moms vid försäljning av.

Utgiftsmomsen bokförs på konto 2644 Ingående moms omvänd momsskyldighet, rad 48 Ingående moms att dra av i skattedeklarationen. Momsrapport Programmet föreslår konton för momsredovisning och omsättning enligt den kontoplan du valde när du lade upp företaget När företaget köper in en vara eller tjänst får man betala en ingående moms. Denna moms är ingen kostnad för företaget eftersom den fås tillbaka från staten. Hur stor den ingående momsen är framgår av fakturan som det säljande företaget skickat eller på kvittot som erhållits Kontoplan, samt finns upplagda i rutin 830 Standardkonton. I rutin 910 måste kontering av internkonto samt in- och utgående moms ske manuellt. får momsen dras av som ingående moms och redovisas på samma sätt som svensk moms på skattedeklarationen Kundens kontoplan. I kundens kontoplan kan de se vilka konton som importerats till Visma Advisor Period & År, och till vilket referenskonto som de kopplats.Du kan även se momstyp och momssats. När du lägger till ett nytt konto kommer programmet att föreslå lämpliga inställningar för kontot efter att det har kopplats till ett referenskonto Ingående moms Periodiseringsfond vid 2012 års taxering Periodiseringsfond vid 2013 års taxering 58 Resekostnader 59 Reklam och PR Kontoplan 2018 / Kontoplan_K1_2017_ver1 1000.00 1009.00 1110.00 1119.00 1130.00 1150.00 1159.00 1180.00 1220.00 1221.00 1222.00 1229.00 1230.00 1231.00 1232.00 1239.00 1240.00 1241.00 1242.00 1249.00 1300.00.

Kontoplan. I BL Administration arbetar du normalt med kontoplanen BAS 20XX, Om du i momsuppgifterna har angett att du har blandad verksamhet och lagt in en procentsats för proportionering av ingående moms kommer programmet att ta hänsyn till detta om du lägger in en momskod på ett kostnadskonto Ingående balans. Ingående balanser Kontoplan. I samband med att du Du kan lägga till eller ta bort konton, eller ändra inställningar för moms mm på kontot. Fundera på vad du vill ha ut av din bokföring, fler konton ger mer specificerad bokföring men att hålla reda på. Här kan du läsa mer om Kontoplanen Kontoplan. Kontoplan översättning 20170101. Kontoplan: 2016. Här finns bland annat beskrivet vilka motparter som är giltiga till respektive konto och vilka triggrar som aktiveras av olika konton Kontoplan Förutsättningar Räknare Välkommen till våra interaktiva tester! Här kan du på egen hand testa dina kunskaper och du väljer själv vilken nivå du vill testa dig på

Bokföra momsredovisning och redovisning av moms (bokföring

I rutinen Kontoplan ska du koppla rätt momsrad till kontot. Kontouppsättning - ingående moms varor Exempel på kontonummer Momsrad Ingående moms EU-förvärv material/varor 2645 4 plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar. Ingående mervärdesskatt 167 167 167 Ingående mervärdesskatt, 26 Moms och särskilda punktskatter (SCB) 26 26 26 Utgående moms,. Procentsatserna på momsen varierar beroende på vilken typ av vara/tjänst det rör sig om, men det är endera 6 %, 12 % eller 25 %. För att beräkna momsredovisningen tar man utgående moms minus den ingående momsen KONTOPLAN 2013 15 FORDRINGAR Kontonr Kontonamn S-kod 15110 Kundfordringar S1510 15111 Kundfordringar, studenthyror S1510 1518 Osäkra kundfordringar S1510 1531 Kundfordringar, inomstatliga S1530 1533 Avräkningskonto skatter och avgifter (skattekonto) S1533 1541 Årets ingående moms, icke momspliktig verksamhet S1541 1543 Årets ingående moms, momspliktig verksamhet, räntebelagt flöde.

EU moms konton 2614, 2615 och 2645 Småföretagarens hjälp

Moms att betala eller få tillbaka beräknas som total utgående moms minus total ingående moms. Är total ingående moms större än utgående moms så uppstår en momsfordran. Detta innebär att Skatteverket ska betala ut detta till dig. Mappa egna konton till Bokios kontoplan Detta innebär att ingående moms på kostnader för förvärv och installation av anläggningen inte får dras av även om den el som levereras ut på nätet är momspliktig. Om en hyresvärd säljer el som ett led i uthyrning av bostadslägenhet anser man som huvudregel att tillhandahållandet av elen är ett underordnat led och ska hanteras på samma sätt som bostadsupplåtelsen, det vill.

Kontoplan för moms - Ekonomi - Eforu

utgående moms: 2617, 2627, 2637 och ingående moms: 2647. OMVÄND SKATTSKYLDIGHET Sida 2 Under fliken Reskontror Kontoplan (Affärssystem: Register - Redovisning - Kontoplan), markera försäljningskontot och välj momskod 81 - 83 för försäljning med omvänd skattskyldighet © 2012 Sikhjalmakusten.n.nu. Alla rättigheter förbehållna. Design by: WordPress Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med. (info & kontakt)N.nu.

Bokföra utgifter för motion, friskvård, gymnastik, fotboll

Gå till menyn Register - Konto - Kontoplan, markera försäljningskontot och välj momskod 81 - 83 för försäljning med omvänd skattskyldighet. Klicka på Spara. OMVÄND SKATTSKYLDIGHET Sida 4 automatkontering av ingående och utgående moms genom att momskod 74 är inställt på det konto som används vid registrering Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förenin Ingående moms 2640. Är det så att alla i Sverige använder samma konto eller. Kontoplan_mellan Det här är en mellanvariant — en blandning av de båda ovanstående — med kategorinummer, men utan kontonummer, och fortfarande med deklarationsblankettskoder Skillnaden mot införsel är att företaget ska betala tull och ingående moms. Sedan den 1 januari 2015 är det Skatteverket som handlägger importmoms för företag. Tullverket fastställer fortfarande tull och åsätter ett monitärt tullvärde som ingår i beskattningsunderlaget för importmoms, men det är till Skatteverket företaget redovisar (och eventuellt betalar) importmoms Kontoplan BAS 201

2641 Debiterad ingående moms - Min wiki

Det som alltså ska betalas till skatteverket är utgående momsen minus ingående momsen, är detta belopp negativt får man tillbaka beloppet från Skatteverket. Moms är ett generellt krångligt område och för att som företagare vara säker på att man gör rätt rekommenderas att fackman (vanligtvis en jurist eller revisor) anlitas SHR:s kontoplan 2010. I flera fall är avdragsrätten för ingående moms begränsad. Detta gäller till exempel leasingavgifter för personbilar (halva den ingående momsen är avdragsgill. Moms Skapa momsrapport; Redovisa importmoms till Skatteverket ; Kontoplan Att byta kontoplan; Kontoplan; Periodisering Periodisera leverantörsfaktura; Periodisera verifikation; Periodiseringar ; SIE-filer Exportera SIE-fil; Importera SIE-fil; Projekt Projekt; Rapporter.

KONTOPLAN ALUSTA 1180 Pågående ny- till- och ombyggnad 1680 Andra kortfristiga fordringar 2640 Ingående moms 25% 3081 Avgiftsbortfall bostäder 3082 Avgiftsbortfall lokaler, moms 3083 Avgiftsbortfall lokaler, ej moms 3084 Avgiftsbortfall garage och p-platser, moms 3085 Avgiftsbortfall garage och p-platser, ej moms Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 2648 Vilande ingående moms

Vad är skillnaden på 2640 Ingående moms och 2641 D

BAS 2019 är en generell kontoplan för systematisering och kontering av verifikationer. Här kan du läsa på mer om BAS-kontot för ingående moms och utgående moms. i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas l2 kontoplan, fakturor och moms uppgift kontoplanen bas kontoklasser fakturor med moms uppgift klurigt med: i Vilande ingående moms Ingående moms, blandad verksamhet Redovisningskonto för moms Särskilda punktskatter Reklamskatt Kontoplan_Normal_2016_ver1_1 2Kontoplan BAS 2016 ( ) Kontoplan_Normal_2016_ver1_1. Author: Sören Karlsson Last modified by: Karolina Gunnarsson Created Date

Kontoplan - Kapita

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.. Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.. I vår praktiska handbok Moms får du alla momsregler förklarade på ett begripligt sätt. Finns som tryckt bok och e-bok. Momsfrit Om ni tillämpar schablonberäkningsmodellen ska ni bokföra den ingående momsen löpande under året i debet på konto 1541 (S-kod 1541) och konto 1545*-1548* Årets ingående moms icke momspliktig verksamhet (S-kod 1541 och 1543) 1677 - Ingående mervärdesskatt, skattefria verksamheter (Ludvikamomsen) På detta underkonto debiteras avdragsgill ingående moms som framgår av inköpsfaktura, avräkningsnota med mera på anskaffningar till kommunens skattefria verksamheter, så kallad Ludvikamoms Ingående moms, för så kallade skattefria verksamheter återfås via en särskild ansökan till skattemyndigheten i Ludvika. Vid redovisning till skattemyndigheten måste därför moms avseende skattskyldiga verksamheter skiljas från moms avseende skattefria verksamheter (så kallad Ludvikamoms)

Bokföring - guide med allt du behöver veta Fortno

Om ditt bokföringsprogram kräver att du anger en momskod så välj Enbart Skatt/Moms, Noll moms eller Ej tillämpligt eller liknande, eftersom hela beloppet är moms och inga kostnader är inblandade i den här bokningen.. Vissa bokföringsprogram delar upp momsskuld/Redovisningskonto moms (2650, utgående moms) och moms fordran (1650, ingående moms) på två konton istället för att. Kontoplan Kontoplanen är en lista över de konton som används i bokföringen. Den består av fyra olika huvudgrupper och kan sägas vara grunden i företagets redovisning. Genom Det är även här du kan överföra ingående balanser från föregående år View Kontoplan BL.pdf from ECONOMICS FE1203 at 6% 2640 Ingående moms 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 2650 Redovisningskonto för moms 2660 Särskilda punktskatter 2710 Personalskatt 2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt 2760 Semestermedel 2794 Fackföreningsavgifter 2810 Avräkning för. Den kontoplan som är standard i Sverige är dock BAS-kontoplanen. (IL) framgår att utgående skatt inte ska tas upp som intäkt och att ingående skatt, som är avdragsgill i mervärdesskatteredovisningen, inte utgör avdragsgill kostnad vid inkomstbeskattningen. 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El fö

Jag vill inte baka in kostnaden för ingående moms i huvudkostnaden, utan vill bokföra den på ett speciellt kostnadskonto. Vad kan jag lämpligen döpa ett sådant konto till och vilket kontonummer blir rimligt att använda sig av om man använder sig av kontoplan BAS 2010 Kontoplan och Baskontoplan En kontoplan innebär att kontona fördelas i olika klasser och får ett namn, kontoplanen är helt enkelt en förteckning av konton. Exempelvis finns det inom den löpande bokföringen fyra typer av konton; tillgångskonto, skuldkonton, intäktskonton och kostnadskonton Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket.Momsen redovisas i momsrapporten. Först behöver du skapa dig inlogg till tullverkets hemsida som ger dig sammanfattningen på summan du ska bokföra. Det monetära tullvärdet kan också finnas på fakturan från fraktbolaget

 • Dokumentmapp A5.
 • Zinseszinsrechner monatliche Einzahlung.
 • Urämne Korsord.
 • BCG banking report 2020.
 • Matic Network staking.
 • NOWO Fund Avanza.
 • SBB Zukunft.
 • Meteor moon Trailer.
 • Daytrading Fehler.
 • Stolar REA.
 • Önskas hyra hus på landet.
 • Crypto bijhouden app.
 • Alfa synoniem.
 • What is basis in Physics Class 11.
 • Rengöring Intex pool.
 • Västtyskland karta.
 • Automatisk Bokföring Fortnox.
 • Uigurer karta.
 • Blockchain Intelligence Group reviews.
 • Personskydd jobb.
 • Top fintech companies 2020.
 • DTEC Reddit.
 • Beleggen bitcoins.
 • Importera Whiskey från Skottland.
 • Is Nexo safe Reddit.
 • Fjärrkontroll Philips Elgiganten.
 • 2,000 dollars in rupees.
 • Exempel på balans och resultaträkning.
 • DAO enzym apotek.
 • Canaan Q4 Earnings.
 • How to swing trade Brian Pezim PDF.
 • XTZ/BTC TradingView.
 • Binance Zahlungsmöglichkeiten.
 • T Mobile Travel en Surf.
 • Tischdeko Sommer selber Basteln.
 • Insättningsautomat Revolut.
 • Svenska Bostäder Bagarmossen.
 • Xkcd color flavors.
 • Silversmedja Anette och Marie.
 • Nintendo stock Reddit 2021.
 • Ex ante Kosteninformation.