Home

Regional tillväxt

Inledande bestämmelser. 1 § I denna förordning finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. 2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna förordning insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. 3 § Det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas i syfte att uppfylla målen för den regionala. 2 Regional tillväxt 2.1 Omfattning Utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattar medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd samt utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden. För att uppnå målet för den regionala tillväxt Utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattar insatser i form av projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service samt utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden. För att uppnå målet för den regionala tillväxt-politiken är regionala hänsyn och tvärsektoriel Regional tillväxt och utveckling. Kulturarvet är en resurs som genom varsamt vårdande och bevarande kan användas som ett viktigt verktyg för tillväxt. På uppdrag av regeringen samarbetar Riksantikvarieämbetet med andra myndigheter för att genomföra Sveriges strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Kulturrådet bidrar till regional tillväxt genom att vi skapar förutsättningar för kulturens utveckling och tillgänglighet i hela landet. Det gör vi genom vårt kulturpolitiska uppdrag. Vi finansierar bland annat professionellt konst- och kulturliv, fria grupper, organisationer, kulturinstitutioner och civilsamhälle. Av de cirka 2,5. För att öka kunskapen om regionalt tillväxtarbete och landsbygdspolitik samlar vi statliga myndigheter i ett myndighetsnätverk som träffas två gånger per år. Tillväxtverket träffar också enskilda myndigheter vid behov för att diskutera kopplingar till regional tillväxt och landsbygdspolitik i nya eller befintliga uppdrag Tillväxt och utveckling. Regional utveckling handlar om hur vi kan stärka Sörmland som region. Målet är att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra och oss som bor här i Sörmland

Regional tillväxt i länet. För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsen arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom kommuner, landsting, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer Näringsliv och tillväxt. Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion, med en branschbredd och förmåga till förnyelse som saknar motsvarighet i Norden och Östersjöregionen. Inom Region Stockholms uppdrag ingår främja forsknings- och näringslivsutvecklingen för att stärka regionens tillväxt och attraktionskraft

Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2014. Värmlands framtida befolkning. Värmlandsstrategin kopplat till EU:s fonder och program 2014-2020. Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020. En digital agenda för Värmland. Hur Värmland blir vinnare inom jämställd tillväxt - en nulägesanalys Socialdemokraterna vill: stimulera regional tillväxt. Investera i service, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige. satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion Regional analys Öppna. Befolkningsstatistik Öppna. Regionfakta. Regional fysisk planering Öppna. Sörmlandsstrategin Öppna. Vägar till hållbar utveckling - Region Sörmland. Start / Tillväxt och utveckling / Regional analys / Regionfakta

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete Svensk

Samarbete mellan Region Stockholm och KTH. Projektet Fordonsdalen Stockholm är ett samarbete mellan Region Stockholm och KTH. Målet är att utveckla fordonsindustrin i regionen samt säkra dess tillväxt och internationella konkurrenskraft. Fordonsdalen ska bidra till: Nationell utveckling av fordonsindustri Regional tillväxt. Handelskammaren är näringslivets röst för ökad tillväxt och konkurrenskraft i Sydsverige. Vi har ett regionalt perspektiv på tillväxt eftersom regionala förutsättningar är viktiga drivkrafter. Med internationella trender som urbanisering och globalisering blir det regionala perspektivet dessutom allt viktigare

Här kan du ta del av remissversionen av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 . Vi ser fram emot dina/era inspel och synpunkter på remissversionen av Hallands strategi för hållbar tillväxt senast den 13 augusti 2021. Lämna dina/era inspel via e-post regionen@regionhalland.se eller via post Region Halland, Box 517, 301 80. Regionalfondens arbete för klimatsmart regional tillväxt i Sverige. Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. På klimatsynk.se hittar du beviljade svenska regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi, tillsammans med projektbeslut och finansieringsdata

Regional tillväxt och utveckling Riksantikvarieämbete

 1. Regional förnyelse är ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet. På Region Norrbottens nya webbplats utvecklanorrbotten.se hittar du numera all information om projektet Regional förnylese
 2. regional tillväxt och stärkt attraktionskraft 2015-2020. Så här är strategin uppbyggd Vi vill uppnå en god och jämlik livskvalitet för alla i Örebro län, både nu och i framtiden. Därför är vår vision att skapa en attraktiv och pulserande region för alla
 3. Regional tillväxt är således en angelägen fråga för stora delar av vårt land och inte bara för de nordligaste länen. Det spelar nämligen ingen roll om man reformerar det kommunala skatteutjämningssystemet, omlokaliserar någon myndighet eller skickar riktade statsbidrag i all välmening om folk i sin vardag upplever att livspusslet blir allt svårare och alltmer kostsamt att få ihop
 4. att Region Kronobergs handlingsplan för jämställd regional tillväxt ska förnyas. Den tidigare löpte mellan 2012-2014 och den nya ska gälla för tidsperioden 2016-2018. En del i arbetet med den nya planen är att synliggöra skillnader mellan kvinnor och män för att kunna utveckla ändamålsenliga prioriteringar
 5. Region Norrbotten ansvarar för att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet. Vår vision är att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Tillsammans kan vi bygga ett långsiktigt livskraftigt Norrbotten som snabbt anpassar sig till förändringar i omvärlden och där vi fortsätter att ta tillvara våra unika förutsättningar och.

Kultur och regional tillväxt - Kulturråde

 1. Hållbar regional tillväxt. En grön omställning är nödvändig för Sveriges framtida konkurrenskraft. För att skapa ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle behöver vi modernisera vår produktion, vår livsstil, våra investeringar/inköp och våra institutioner. LEKS arbetar med att lösa problem och skapa möjligheter för.
 2. Med rapporten Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet - Mål och mått för tillgänglighet och tillväxt vill Trafikanalys öka kunskapen om sambandet mellan tillgänglighet och regional tillväxt mot bakgrund av att tillgänglighet är transportpolitikens främsta bidrag till den regionala tillväxtpolitiken.. Ett viktigt konstaterande är att förbättrad tillgänglighet inte är.
 3. Rapportens sammanfattning. Gruppen med tema regional tillväxt har ett brett fokus med kopplingar till flera andra teman. Frågor som har uppmärksammats inom temat handlar på nationell nivå främst om friluftsliv, fritidsfiske, turism, vattenbruk och näringslivsutveckling kopplat till havet generellt
 4. Region Norrbotten leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering. Vi investerar i Norrbotten genom att ta egna utvecklingsinitiativ och stötta andras. Genom att vara ett nav av resurser, kunskap och mötesplatser kan vi tillsammans med andra förverkliga drömmar och idéer som gör Norrbotten till en bättre plats
 5. Projektmedel är ett viktigt verktyg för hållbar regional utveckling och tillväxt. Dessa används till projekt som följer Regionala utvecklingsstrategin 2030 med särskild fokus på näringslivets hållbara utveckling. Region Västmanland kan stödja tillväxtfrämjande projekt med maximalt 50 procent av de totala kostnaderna

Vi stödjer myndigheter - Tillväxtverke

Hållbar tillväxt. Verksamhetens arbete stödjer den regionala utvecklingsstrategin med processer och projekt kring samhällsplanering, miljö, näringsliv, kompetensförsörjning och kultur. Syftet är hållbar regional utveckling och arbetet är utmaningsdrivet, sektorsövergripande och bygger på samhandling med många olika aktörer Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2014 Värmlands framtida befolkning Värmlandsstrategin kopplat till EU:s fonder och program 2014-2020 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 En digital agenda för Värmland. Stark regional tillväxt 2015. Publicerad: 2017-02-02 Den regionala tillväxten var stark 2015 och bruttoregionprodukten (BRP) ökade i nästan samtliga län. Högst tillväxt redovisade Västra Götalands län, följt av Kronoberg, Västmanland, Stockholm och Värmlands län som alla uppvisade en snabbare ökningstakt än BNP.. Projektstöd inom regional tillväxt. Länsstyrelsen kan bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt. Projektet ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara väl avgränsat i tid. Projekt som fokuserar på snabba åtgärder, konkreta insatser eller framtida lösningar.

Tillväxt och utveckling - Region Sörmlan

Beredningen för tillväxt och regional utveckling hanterar frågor om tillväxt och regional utveckling. I uppdraget ingår frågor om arbetsmarknad och arbetsmarknadsutbildning samt integration. Frågor om komvux, högskola, besöksnäring och turism ingår också, liksom infrastruktur och transportpolitik Hållbar regional tillväxt 17 Förutsättningar och drivkrafter 19 Utmaningar för hållbar tillväxt 22 Målkonflikter 25 Initiativ för ett hållbart näringsliv 26 Näringslivets hållbarhetsarbete 27 3. Strategiska råd 31 4. Förslag till arbetsgång 35 Programarbete 3 Stark regional tillväxt 2015 . Den regionala tillväxten var stark 2015 och bruttoregionprodukten (BRP) ökade i nästan samtliga län. Högst tillväxt redovisade Västra Götalands län, följt av Kronoberg, Västmanland, Stockholm och Värmlands län som alla uppvisade en snabbare ökningstakt än BNP

Tillväxt Länsstyrelsen Västernorrlan

Boka tid via telefon. Telefon: 08 - 120 99 190. Mottagningens öppettider: måndag - torsdag 8-16.30 och fredag 8-14.30. Telefontid: måndag - torsdag 8.00 - 16.15 och fredag 8.00-10.00. Avboka tid. Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer. Infrastruktur och regional tillväxt: ett historiskt perspektiv. Postat den 27 november, 2020 av siko0001. av Kerstin Enflo vid Lunds universitet. Snabba samhällsförändringar riskerar att skapa vinnare och förlorare Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. För första gången på femton år väntas Kinas tillväxt bli lägre än kommunistpartiets traditionella mål.; Förespråkarna anser att samarbetet kommer att bidra till ökad tillväxt för landets exportberoende ekonomi.; Den enda stora marknad i Europa som visar tillväxt är Storbritannien strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 2. Frågor som rör hållbar regional tillväxt bör beaktas. Strategin ska vidare beskriva hur PTS samverkan med regionalt utvecklingsansvariga aktörer kan utvecklas och därigenom tydliggöra denna samverkan. Strategin ska även redogöra för hu

Näringsliv och tillväxt - Region Stockhol

EU-program regionalt - Region Blekinge

regional tillväxt 37 3.2 En pragmatisk syn på resultat 38 3.3 Bedömning av indikatorer utifrån vår nedbrytning av den nationella strategin, regionalfonden samt regionernas egna indikatorer 40 3.4 Slutlig sammanställning av indikatorer för uppföljningssystemet 51 4 Uppföljning av projektverksamheten - beskrivning oc Innovation för Regional Tillväxt - IRT - är Svenska Uppfinnareföreningens program för att ge uppfinnaren möjlighet till kompetent och oberoende rådgivning för verifiering av sin idé fram till det affärsmässiga förverkligandet Regional tillväxt 2015 - trender och analyser om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Sverige står inför ett antal stora utmaningar som behöver bemötas utifrån de styrkor och tillväxt­potentialer som finns i alla delar av landet Regional tillväxt. Tillväxt skapas av människor som omfamnar och främjar utveckling, samt inställningen till de personer som driver utvecklingen. Frihet att kunna välja och att enkelt kunna utveckla sig och sin idé blir därför central. Tillväxt är summan av våra framsteg som individer, men även samarbeten med andra i föreningar. inom regional tillväxt, vilka alla nu samlas i föreliggande strategi. Avsikten är att Riksantikvarieämbetet ska ta fram handlingsplaner, gärna i samverkan med andra myndigheter och organisationer, för att nå de uppställda målen i denna strategi. I detta rym

MUCF ingår i analysgruppen för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska bidra med analyser, kunskapsmaterial och statistik till analysgruppen för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020. Analysgruppen ska bidra till att det regionala perspektivet tydliggörs i. Våra analytiker skapar regional tillväxt. Tillväxtanalys huvudkontor i Östersund, med totalt 26 medarbetare, har via sina rekryteringar bidragit till 16 nya länsbor i Jämtland det senaste året. Vårt uppdrag är att utveckla kunskap för tillväxtpolitiken

Utveckling & tillväxt - Region Värmlan

Tillväxt och utveckling. Vi satsar för nya stambanor Höghastighetsjärnvägar. Frågor om EU? Vi har svaren. Europa Direkt i Jönköpings län. Vi agerar klimatsmart Miljö och hållbar utveckling. Digital invigning hus 37 & D1/D2 Här kan du se invigningarna! Hälsa, vård, tillväxt och utvecklin Friluftsmålet hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling Riksdagens mål om hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt Trafikverkets rapportering inom regional tillväxt- och landsbygdspolitik Svar enligt mall från Tillväxtverket. Namn på myndigheten Trafikverket Myndighetens ansvarsområden 1. Angående myndighetens arbete inom en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 I vilka prioriteringar har myndighete HaV redovisar strategi för hållbar regional tillväxt. I början av mars slutredovisade HaV sina insatser för hållbar regional utveckling under åren 2014 - 2020 till Näringsdepartementet. - Hållbar regional utveckling, som står i samklang med miljömålen, är den röda tråden i vårt arbete. För oss är det viktigt att lyfta.

regional tillväxt, bl.a. genom ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen. Det tidigare uppdraget (regeringens beslut den 8 mars 2012, dnr N2012/01365/RT) till aktörer med regionalt utvecklingsansvar att ta fram och genomföra handlingsplaner för jämställ Förstudie - Yrkeshögskolans utmaningar och strategier för regional tillväxt. Yrkeshögskolan är en flexibel utbildningsform under stark expansion, utformad för att möta förändrade behov i arbetslivet. Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan har 93% av de studerande erhållit arbete efter examen, en stor framgångsfaktor är att. Silf intervjuar om Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt. Silf Insight har träffat Anette Jonsäll, forskare och Sigrid Petterssén, projektledare för att diskutera projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt. Målgruppen man vänder sig till är små företag och innovatörer i syfte att skapa möjligheter. Jämställd regional tillväxt Jämställd regional tillväxt. För att alla hallänningar ska ha samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till tillväxtresurser behöver den regionala tillväxten vara jämställd, jämlik och inkluderande. Jämställdhet och jämlikhet är en förutsättning för en hållbar regional tillväxt

Regional tillväxt Socialdemokratern

Hållbar tillväxt- mål och strategier med fokus på regional struktur. Förbundsstyrelsen beslutade 11 juni 2013 att anta mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt, som är en uppdatering av Uthållig tillväxt vilket antogs av GRs förbundsstyrelse 2006 Attraktivitet kopplat till regional tillväxt och fysisk planering uttrycks ofta i form av tillgång till basservice såsom dagligvaror, drivmedel, post, grundläggande betaltjänster och apoteksombud. Denna basservice är grunden för attraktivitet och en förutsättning för arbete och hållbar regional tillväxt

Flyktingar och regional ekonomisk tillväxt Författare John Kjellgren Petter Ehn Wingårdh Handledare Margareta Dackehag 2 Sammanfattning I den här studien undersöks huruvida andelen flyktingar som tas emot i Sveriges län påverkar den regionala ekonomiska tillväxten Regional ekonomi, Kristina Nyström, Regional tillväxt, Kamprads stiftelse Från brunmark till business: regionala effekter på brunmarksområden. För det projektet har Kristina Nyström, forskare vid Ratio och docent vid KTH, tillsammans med Oana Mihaescu, fil dr Handelns forskningsinstitut, bev. för regional tillväxt och attrationskraft lyft fram innovation, företagande och entreprenörskap samt internationellt och gränsöverskridande samarbete som prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken 2020. Där under-stryks betydelsen av att främja innovationer i bred bemärkelse. Man understryker att det är angeläge Jämställd regional tillväxt Projektet ska bidra till en jämställd regional tillväxt där kvinnor och män har samma makt och förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt Handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Region Skånes handlingsplan för jämställd regional tillväxt med regionala prioriteringar 2016-2018. Här finns också vår nuläges- och behovsanalys inklusive prioriteringar för jämställd regional tillväxt 2016-2018. Se även filmen om projektet bakom handlingsplanen

Region Östergötland - TeaterTrädvård i kulturlandskapet | RiksantikvarieämbetetKontakt | Visit SmålandSamhällsplanering - Region Skåne

Regional utveckling • Regioner beslutar om projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. • Projektverksamheten ska vara förenlig med regionala strategier. • Bidrag får lämnas med högst 50% av utgifterna för projektet. • I ansökan ska särskilt framgå hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt jämställd regional tillväxt ska förnyas. Den tidigare löpte mellan 2012-2014 och den nya ska gälla för tidsperioden 2016-2018. En del i arbetet med den nya planen är att synliggöra skillnader mellan kvinnor och män för att kunna utveckla ändamålsenliga prioriteringar. Följande rapport är en del a Satsa på svensk filmindustri - för regional tillväxt! De senaste två åren har den absoluta merparten av de stora svenska tv-produktionerna spelats in utomlands. Det är dags att prioritera produktionsincitament för film och tv i höstens budget. Satsningen beräknas ge 1500 nya kvalificerade jobb, merparten utanför storstäderna, och. Förändra, förbättra och förstärka Att arbeta med regional tillväxt i strukturfondsprogrammet för Stockholm Slutrapport 2007-2013 Dnr 6.1.15-Ä 2016-136 jämställd regional tillväxt, och att Tillväxtverket kan använda underlaget för att jämföra, bedöma och fördela medel till regionerna/länen i deras arbete med jämställd regional tillväxt. Nuläges- och behovsanalysen kommer att fungera som en ansökan till Tillväxtverket - e Pernilla Regional tillväxt Lämna en kommentar 28 augusti, 2018 28 augusti, 2018 2 minuter Kommuners bidrag till sysselsättningstillväxten I det senaste numret av Handelskammarens tidning Sydsvenskt näringsliv har vi ett reportage om var Sydsveriges tillväxt finns ( SSNL, s. 14-15 )

 • Nettoförsäljningsvärde moms.
 • Coin Solutions erfahrungen.
 • Medical technology industry.
 • Gösta Adrian Nilsson bilderbok.
 • Kry careers.
 • Tp link tether pc.
 • Investing in cryptocurrency UK for beginner's.
 • Magic Formula portfölj.
 • Ably realtime chat.
 • Infineon Aktie Ausgabepreis.
 • Andra långfristiga värdepappersinnehav.
 • Bitcoin Circuit Erfahrungen Forum.
 • Casino Empire Steam.
 • Mining Mutual Funds India.
 • Goldman Sachs headquarters.
 • Motivational quotes.
 • EKYC open source.
 • Ethermine ETC payout.
 • Bigg yahoo forum.
 • TradeOgre Discord.
 • Fjällkarta Sälen.
 • Sunshine music.
 • Kopiering Malmö.
 • Platy fisk dräktig.
 • Fidor Bank Identifikation.
 • Hur kommer man in på Dark Web.
 • TIDAL.
 • Exklusiva fjällhus.
 • Stockholm Åbo kryssning.
 • How many Black population in america 2020.
 • Kaká net worth.
 • Eget kapital engelska.
 • Bitcoin networking Philippines.
 • Independent Reserve legit.
 • Starta aktiebolag kostnad 2021.
 • Francisturbin.
 • Relias Learning authentication login reliaslearning Com.
 • Chromebook change serial number.
 • Bingolotto uppesittarkväll tid.
 • USDT Euro koers.
 • Börsenspiel 2021.